Lịch cúp điện Huyện Ba Tơ

Lịch cúp điện Huyện Ba Tơ, Cập nhật: 15/07/2024
Lịch cúp điện Huyện Ba Tơ

Danh sách chi tiết lịch cắt điện Huyện Ba Tơ

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
15/07/2024
từ 08:00 - 09:30
TBA Ba Tơ 13 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Kéo dây, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM thuộc TBA Ba Tơ 13
16/07/2024
từ 08:00 - 09:30
TBA Ba Động 8 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Kéo dây, đấu nối ĐZ 0,4kV XDM thuộc TBA Ba Động 8
19/07/2024
từ 08:00 - 09:30
TBA Ba Vì 6 ĐL Ba Tơ
Kế hoạch
Thay MBA Ba Vì 6
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx