Lịch cúp điện Huyện Mộ Đức

Lịch cúp điện Huyện Mộ Đức, Cập nhật: 15/07/2024
Lịch cúp điện Huyện Mộ Đức

Danh sách chi tiết lịch cắt điện Huyện Mộ Đức

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
15/07/2024
từ 08:00 - 15:00
Đức Lân 6 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Dựng cột di dời đường dây từ cột A-10 đến A-10/7 đường dây 0,4kV XT1 TBA Đức Lân 12 vướng đường cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn
15/07/2024
từ 08:00 - 15:00
Đức Lân 12 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Dựng cột di dời đường dây từ cột A-10 đến A-10/7 đường dây 0,4kV XT1 TBA Đức Lân 12 vướng đường cao tốc Quảng Ngãi Hoài Nhơn
18/07/2024
từ 08:00 - 12:00
TT Mộ Đức 12 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Tháo/Đấu 03 cụm đấu rẽ xuống FCO TBA TT Mộ Đức 12 XT 474/MDU Nâng dung lượng MBA TT Mộ Đức 12 từ 100kVa lên 160kVA(Theo Quyết định số 4197/QĐ-QNPC)
18/07/2024
từ 08:00 - 12:00
Đức Tân 5 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Tháo/Đấu 03 cụm đấu rẽ xuống FCO TBA Đức Tân 5 XT 472/T3 Giảm dung lượng MBA Đức Tân 5 từ 160kVa xuống 100kVA(Theo Quyết định số 4197/QĐ-QNPC)
20/07/2024
từ 08:00 - 12:00
Đức Chánh 13 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Nâng dung lượng MBA Đức Chánh 13 từ 75kVA lên 100kVA(Theo Quyết định số 4197/QĐ-QNPC)
20/07/2024
từ 08:00 - 12:00
Đức Chánh 21 ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Giảm dung lượng MBA Đức Chánh 21 từ 100kVa xuống 75kVA(Theo Quyết định số 4197/QĐ-QNPC)
20/07/2024
từ 08:00 - 12:00
Công ty TNHH Bình An SOLAR Việt Nam ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Nâng dung lượng MBA Đức Chánh 13 từ 75kVA lên 100kVA(Theo Quyết định số 4197/QĐ-QNPC)
20/07/2024
từ 08:00 - 12:00
Công ty TNHH Năng lượng Mặt trời LXP Việt Nam ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Nâng dung lượng MBA Đức Chánh 13 từ 75kVA lên 100kVA(Theo Quyết định số 4197/QĐ-QNPC)
20/07/2024
từ 08:00 - 12:00
Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Bảo Quốc ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Nâng dung lượng MBA Đức Chánh 13 từ 75kVA lên 100kVA(Theo Quyết định số 4197/QĐ-QNPC)
20/07/2024
từ 08:00 - 12:00
Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Bảo Sơn ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Nâng dung lượng MBA Đức Chánh 13 từ 75kVA lên 100kVA(Theo Quyết định số 4197/QĐ-QNPC)
20/07/2024
từ 08:00 - 12:00
Công ty TNHH Đầu tư Năng lượng Hùng Mạnh ĐL Mộ Đức
Kế hoạch
Nâng dung lượng MBA Đức Chánh 13 từ 75kVA lên 100kVA(Theo Quyết định số 4197/QĐ-QNPC)
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx