Lịch cúp điện Huyện Sơn Hà

Lịch cúp điện Huyện Sơn Hà, Cập nhật: 15/07/2024
Lịch cúp điện Huyện Sơn Hà

Danh sách chi tiết lịch cắt điện Huyện Sơn Hà

Ngày Khu vực Đơn vị Thông tin
15/07/2024
từ 07:30 - 17:00
TBA Sơn kỳ 20 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 0,76 km dây 3AV-70+1AV-50 bằng dây LV ABC 4x70, Dây 3AC-70+1AC-50 bằng dây 4AC-70 và phụ kiện kèm theo XT2 TBA Sơn Kỳ 5; Thay 0,56 km dây 3AV-70+1AV-50 bằng dây LV ABC 4x70, Dây 3AC-70+1AC-50 bằng dây 4AC-70 và phụ kiện kèm theo NR cột II/4 XT2 TBA Sơn Kỳ 5
15/07/2024
từ 07:30 - 17:00
TBA Sơn Kỳ 5 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 0,76 km dây 3AV-70+1AV-50 bằng dây LV ABC 4x70, Dây 3AC-70+1AC-50 bằng dây 4AC-70 và phụ kiện kèm theo XT2 TBA Sơn Kỳ 5; Thay 0,56 km dây 3AV-70+1AV-50 bằng dây LV ABC 4x70, Dây 3AC-70+1AC-50 bằng dây 4AC-70 và phụ kiện kèm theo NR cột II/4 XT2 TBA Sơn Kỳ 5
16/07/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Sơn Lăng 9 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,02 km dây 3AV-70+1AV-50, 3AC-70+1AC-50 thành dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo tại TBA Sơn Lăng 9
17/07/2024
từ 08:00 - 10:00
TBA Ba Ngạc 2 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Lắp LBS LL Sơn Ba - Ba Ngạc - XT 471T2.SHA
17/07/2024
từ 08:00 - 10:00
TBA Ba Ngạc 4 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Lắp LBS LL Sơn Ba - Ba Ngạc - XT 471T2.SHA
17/07/2024
từ 08:00 - 10:00
TBA Ba Ngạc 6 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Lắp LBS LL Sơn Ba - Ba Ngạc - XT 471T2.SHA
17/07/2024
từ 08:00 - 10:00
TBA Ba Ngạc 3 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Lắp LBS LL Sơn Ba - Ba Ngạc - XT 471T2.SHA
17/07/2024
từ 08:00 - 10:00
TBA Ba Ngạc 1 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Lắp LBS LL Sơn Ba - Ba Ngạc - XT 471T2.SHA
17/07/2024
từ 08:00 - 10:00
TBA Ba Ngạc 5 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Lắp LBS LL Sơn Ba - Ba Ngạc - XT 471T2.SHA
17/07/2024
từ 08:00 - 10:00
Công ty cổ phần đầu tư điện năng Ba Vì ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Lắp LBS LL Sơn Ba - Ba Ngạc - XT 471T2.SHA
17/07/2024
từ 08:00 - 10:00
TBA Xăng dầu Ba Ngạc ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Lắp LBS LL Sơn Ba - Ba Ngạc - XT 471T2.SHA
17/07/2024
từ 08:30 - 10:30
TBA Sơn Kỳ 6 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay CSV bị hỏng do Giông sét tại các TBA Sơn Kỳ 6, 7, 8, 18 Đ.D 22kV sau NR Sơn Kỳ 8 - XT 471T2.SHA
17/07/2024
từ 08:30 - 10:30
TBA Sơn Kỳ 7 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay CSV bị hỏng do Giông sét tại các TBA Sơn Kỳ 6, 7, 8, 18 Đ.D 22kV sau NR Sơn Kỳ 8 - XT 471T2.SHA
17/07/2024
từ 08:30 - 10:30
TBA Sơn Kỳ 8 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay CSV bị hỏng do Giông sét tại các TBA Sơn Kỳ 6, 7, 8, 18 Đ.D 22kV sau NR Sơn Kỳ 8 - XT 471T2.SHA
17/07/2024
từ 08:30 - 10:30
TBA Sơn Kỳ 13 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay CSV bị hỏng do Giông sét tại các TBA Sơn Kỳ 6, 7, 8, 18 Đ.D 22kV sau NR Sơn Kỳ 8 - XT 471T2.SHA
17/07/2024
từ 08:30 - 10:30
TBA Sơn Kỳ 14 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay CSV bị hỏng do Giông sét tại các TBA Sơn Kỳ 6, 7, 8, 18 Đ.D 22kV sau NR Sơn Kỳ 8 - XT 471T2.SHA
17/07/2024
từ 08:30 - 10:30
TBA Sơn kỳ 18 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay CSV bị hỏng do Giông sét tại các TBA Sơn Kỳ 6, 7, 8, 18 Đ.D 22kV sau NR Sơn Kỳ 8 - XT 471T2.SHA
18/07/2024
từ 07:30 - 15:30
TBA Sơn Lăng 6 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,34 km dây 3AV-70+1AV-50 thành dây LV ABC 4x70 và phụ kiện kèm theo XT1, XT2 TBA Sơn Lăng 6
18/07/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Long 7 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,97km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70 và 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 236 - 251 ĐD 22kV sau NR Sơn Dung - XT 473T2.SHA
18/07/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Long 8 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,97km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70 và 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 236 - 251 ĐD 22kV sau NR Sơn Dung - XT 473T2.SHA
18/07/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Long 9 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,97km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70 và 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 236 - 251 ĐD 22kV sau NR Sơn Dung - XT 473T2.SHA
18/07/2024
từ 08:00 - 15:30
TBA Sơn Long 10 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,97km dây 3AC-70 thành dây 3ACSR/XLPE-70 và 3AC-70 mới, cách điện, dây néo và phụ kiện kèm theo các đoạn cột từ 236 - 251 ĐD 22kV sau NR Sơn Dung - XT 473T2.SHA
19/07/2024
từ 07:30 - 17:00
TBA Sơn Thủy 3 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay 1,174 km dây 4AV-50 bằng dây LV ABC 4x50 và phụ kiện kèm theo XT1 TBA Sơn Thủy 3
20/07/2024
từ 08:00 - 12:00
TBA Sơn Thành 6 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay MBA Sơn Thành 6 từ 160kVA thành 100kVA và phụ kiện đi kèm tại TBA Sơn Thành 6 - XT 470T2.SHA (Theo QĐ 4382/QĐ-QNPC ngày 03/07/2024)
20/07/2024
từ 08:00 - 12:00
TBA Sơn Linh 1 ĐL Sơn Hà
Kế hoạch
Thay MBA Sơn Linh 1 từ 100kVA thành 160kVA và phụ kiện đi kèm tại TBA Sơn Linh 1 - XT 470T2.SHA (Theo QĐ 4382/QĐ-QNPC ngày 03/07/2024)
Nguồn tham khảo: Điện lực Miền Trung https://cskh.cpc.vn/frm_LichNgungCungCapDien_KhuVuc.aspx